គោលនគោបាយឯកជនភាពសម្រាប់ EinStrong.org


សូ មស្វា គមន៍ចំគ ោះ EinStrong.org គេទិកាដែលខិតខំម្របឹងដម្របងរបស់អ្នកសម្រាប់ ការគលើក កមពស់ការយល់ែឹង និងសកមមភាពននការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ។ គយើងផ្តល់អាទិភាពែល់ ការការ រឯកជនភាពរបស់អ្នក គ ើយម្រតូេបានគបតជ្ញាធានានូេភាពសាា ត់ និងសុេតថិភាពនន ព័ត៌ានផ្ទា ល់ខល ួនរបស់អ្នក។

ការម្របមួលព័ត៌ាន៖

គៅគពលអ្នកចូលគៅ EinStrong.org គយើងអាចម្របមូលព័ត៌ានមួយចំនួនគែើមបីពម្រងីក បទពិគស្វធន៍របស់អ្នក។ គនោះអាចរ ួមបញ្ច ូលព័ត៌ានលមអិតផ្ទា ល់ខល ួនែូចជ្ញគ្ម ោះ អាសយដ្ឋា ន អ្ុីដមល និងទីតំងរបស់អ្នក ដែលម្របមូលបានតមរយៈការចុោះគ្ម ោះអ្នកគម្របើម្របាស់ ការជ្ញេ ម្រពឹតតិបម្រតព័ត៌ាន ឬមុខងារអ្នតរកមម។ ព័ត៌ានមិនផ្ទា ល់ខល ួន ែូចជ្ញអាសយដ្ឋា ន IP និង ព័ត៌ានលមអិតកមមេធិ ីរុករកក៏ម្រតូេបានម្របមូលសម្រាប់គោលបំណងេភាិ គផ្ងដែរ។

ការគម្របើព័ត៌ាន៖

ព័ត៌ានរបស់អ្នកម្រតូេបានគម្របើម្របាស់ គែើមបីគធាើអ្នតរកមមផ្ទា ល់ខល ួនរបស់អ្នកជ្ញមួយ EinStrong.org ដចកចាយខលឹមស្វរដែល ក់ព័នធនិងជូនែំណឹងែល់អ្នកអ្ំពីគំនិតផ្ត ួចគផ្តើមការដម្របម្របួល អាកាសធាតុ។ គលើសពីគនោះ ទិននន័យដែលបានម្របមូលផ្ត តំនិងអ្នាមិកអាចម្រតូេបានគម្របើម្របាស សម្រាប់ការម្រស្វេម្រជ្ញេ និងការេភាិ គ គែើមបីដកលមអគគ ទំព័ររបស់គយើង និងរ ួមចំ ដណកែល ការយល់ែឹងជ្ញសកលអ្ពំ ីបញ្ហាការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ។

សុេតថិភាពទិននន័យ៖

គយើងគម្របើម្របាស់េធាិ នការសនតិសុខោ៉ា ងតឹងរុ៉ឹងគែើមបីការ រព័ត៌ានផ្ទា ល់ខល ួនរបស់អ្នកម្របឆំង នឹងការចូលគម្របើម្របាស់ ការលាតម្រតដ្ឋង ការផ្ទល ស់បត ូរ ឬការបំផ្ទល ញគដ្ឋយោម នការអ្នុញ្ហា ត។ ទិននន័យរបស់អ្នកម្រតូេបានរកាទុកគដ្ឋយកម្រមិតននភាពសាា ត់ និងការគោរពែ៏ខពស់បំផ្ុត។

ការគបើកងាា ញភាគីទីបី៖

គយើងមិនដចករំដលក លក់ ឬបត ូរព័ត៌ានសំោល់ផ្ទា ល់ខល ួនរបស់អ្នកជ្ញមួយភាគីខាងគម្រៅគ ើយ ភាគីទីបីគួរឲ្យទុកចិតតជួយគយើងកន តងម្របតិបតតិការគគ ទំព័រ ម្របកាន់ខាា ប់នូេកិចចម្រពមគម្រពៀងរកា ការសាា ត់ោ៉ា ងតឹងរ ៉ឹង។

ការយល់ម្រពម៖

គដ្ឋយការគម្របើEinStrong.org អ្នកយល់ម្រសបចំគ ោះលកខខណឌ រ៉ា យរ៉ា ប់ម្របាប់គៅកន តង គោលនគោបាយឯកជនភាពគនោះ។

សម្រាប់ការស្វកសួ រទាក់ទងនឹងគោលនគោបាយឯកជនភាព សូ មទាក់ទងមកគយើងខ្ តំតម រយៈ [email protected].

គោលការណ៍ឯកជនភាពគនោះគឺជ្ញកមមេតថ តននការគធាើបចច តបបននភាពតមកាលកំណត់ គ ើយអ្នក គម្របើម្របាស់ម្រតូេបានគលើកទឹកចិតតឱ្យពិនិតយគមើលវាឱ្យបាន គទៀងទាត់។ បានគធាើឲ្យបចច តបបននភាព ចុងគម្រកាយ 12.05.23។

Scroll to Top Skip to content